Winkel Apeldoorn
Vandaag open tot 17.30
Bel 055 301 00 33

Algemene voorwaarden1.     Geldigheid van deze voorwaarden
1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
        overeenkomsten en/of opdrachten door COMPUTERHULP-APELDOORN
        (ook te noemen verkoper) met derden aangegaan.
1.2    Indien de opdrachtgever leverings- , verkoop- , danwel inkoop-voorwaarden
hanteert die afwijken van onze voorwaarden, zullen deze ons niet binden tenzij
zij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.
1.3   Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van
        verkoper heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna mondeling,
        schriftelijk, telefonisch, elektronisch of op andere wijze opgegeven orders
        stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn
        gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

2.     Aanbiedingen
2.1   Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor
        aanvaarding bevatten.
2.2   Wij hebben het recht om een  opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.     Prijzen
3.1   Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende
        inkoopprijzen.Indien zich nadien prijsverhogingen mochten voordoen ( bijv. i.g.v.
        wijziging dollarkoers, verhoging van rechten, accijnzen etc) dan behouden wij
        ons het recht voor om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.2   De opgegeven prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting.
3.3   Eventuele kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht
        op die kortingen bij volgende transacties.

4.     Annulering en wijziging
4.1   Voor annulering van een opdracht is onze toestemming vereist. Bij annulering
        van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons terzake van die opdracht
        gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat          
        de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten
        minimaal 20% der hoofdsom aan ons te voldoen i.g.v. speciaal voor
        opdrachtgever bestelde producten en minimaal 10% i.g.v. andere producten ,
        zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk
        door ons zijn gemaakt.
4.2   Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op
        vergoeding wegens winstderving komende van de overige uit de bewuste
        annulering voortvloeiende schade.
4.3   Indien verkoper door overmacht of andere omstandigheden buiten zijn
        macht om wordt verhinderd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te
        voeren, is zij gerechtigd, ter hare keuze, de uitvoering op te schorten totdat de
        overmacht of die omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, hetzij de
        overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een aan de opdrachtgever gerichte
        brief of telefax ontbonden te verklaren, zonder aan enige schadevergoeding
        gehouden te zijn.

5.     Levering en vervoer
5.1   Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn en
        worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk en enkel schriftelijk
        anders overeengekomen.
5.2   Vervoer van de te leveren zaken geschiedt – behoudens andersluidend beding
        voor rekening va de opdrachtgever.

6.     Eigendomsbehoud
6.1   Het eigendom van de geleverde zaken gaat van ons over op de koper eerst
        nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze
        overeenkomst aan ons is verschuldigd (incl. eventuele rentes en boetes) heeft
        voldaan.
6.2   Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is
        verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De
        koper machtigt verkoper de plaats te betreden waar deze zaken zich
        bevinden.
6.3   De koper is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, indien zaken
        waarop het eigendomsvoorbehoud van ons rust, in beslag worden genomen.
6.4   Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden
        of het eigendom daarvan over te dragen buiten de normale uitoefening van het
        bedrijf, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.       

7.     Reclames
7.1   Eventuele reclames dienen onmiddellijk schriftelijk te geschieden, echter uiterlijk
        binnen 2 dagen na ontvangst der zaken of de verrichting van de diensten, e.e.a.
        teneinde verkoper in de gelegenheid te stellen de juistheid en de aard van de
        reclame te kunnen onderzoeken.
7.2   De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 2 dagen na ontvangst daarvan
        op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de
        verrichting akkoord te hebben bevonden.
7.3   Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen mits binnen de termijn
        gereclameerd, en dienen na verkrijging van onze toestemming binnen 7 dagen
        na reclamatie franco aan ons vestigingsadres te worden afgeleverd.
7.4   De waarde van de teruggeleverde zaken, voorzover afgeleverd binnen de
        gestelde termijnen, wordt volledig gecrediteerd indien de reden van reclamering
        geheel te wijten is aan verkoper. Indien de reden van reclamering te wijten is
        aan koper, en/of de levering niet binnen de gestelde termijnen heeft
        plaatsgevonden, zal creditering plaatsvinden onder aftrek van 15%
        behandelingskosten, met een minimum van € 5,- per artikelnummer, ongeacht  
        het aantal.

8.     Afwijkingen
8.1   Geringe afwijkingen in kwaliteit, welke normaliter niet kunnen worden voorkomen,
        dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen
        grond leveren voor reclame.
8.2   Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet
        een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele
        exemplaren worden afgekeurd.

9.     Garantie
9.1   Behoudens hetgeen in artikel 9.3 is bepaald verstrekt verkoper op de door
        hem geleverde zaken een garantie op materiaal en fabricagefouten. Deze
        garantie houdt uitsluitend in dat verkoper-zulks naar zijn keuze- naar beste
        vermogen deze fouten zal (laten) herstellen, danwel de zaken zal vervangen
        door een minimaal gelijkwaardig product. Producten of onderdelen daarvan die
        door verkoper (of zijn vertegenwoordigster van rechtswege) worden
        vervangen, worden het eigendom van verkoper.
    
9.2    De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het
         gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik en/of gebruik voor   
         andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van  buiten komende oorzaken
         (bijvoorbeeld vocht, verkeerde netspanning, blikseminslag, statische elektriciteit,
         etc.) of dat de producten door anderen dan verkoper zijn gewijzigd, cq.
         beschadigd of opengemaakt. Indien er sprake is van een buiten de garantie en/of
         garantietermijn vallende fout zal het product op koper’s kosten worden
         geretourneerd aan koper, waarbij tevens € 20,- behandelingskosten in rekening
         zal worden gebracht.
9.3    Tenzij anders is overeengekomen en/of schriftelijk gecommuniceerd door
         verkoper in prijslijsten e.d. geldt te aanzien van de door verkoper
         geleverde zaken een garantietermijn van 30 dagen na het tijdstip van
         facturering. Indien door verkoper producten worden aangeboden met  een
         garantietermijn langer dan 30 dagen, dan is deze langere garantietermijn
         gebaseerd op een door de fabrikant (of haar vertegenwoordiger van rechtswege)
         aan verkoper geboden langere fabrieksgarantie. Verkoper biedt deze
         langere garantietermijn aan namens de fabrikant en onder voorbehoud van de
         mogelijkheid voor verkoper om bij de fabrikant een vrijblijvend beroep te doen op
         deze langere garantietermijn. Eventueel door verkoper ter vervanging
         geleverde producten hebben een garantietermijn van maximaal 30 dagen,
         gelimiteerd tot het einde van de garantieperiode van het oorspronkelijke geleverde
         product. Indien producten worden geleverd met een op de verpakking en/of in de
         beschrijving vermelde langere garantietermijn, dan dient koper na afloop van de
         termijn van 30 dagen voor een beroep op deze langere garantieperiode zich
         rechtstreeks bij de fabrikant of diens vertegenwoordiger te melden.
9.4    Verkoper treedt voor een aantal producten op als vertegenwoordiger van
         fabrikanten van producten die zelf zorgdragen voor afhandeling van
         garantieproblemen, hetzij rechtstreeks door inschakeling van derden die
         de garantie afhandeling in opdracht van de fabrikant uitvoeren. Koper dient in het
         geval dat een beroep op de garantie noodzakelijk is zelf rechtstreeks contact op
         te nemen met de fabrikant of de door fabrikant aangewezen derde.
9.5    De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing op onderdelen en samenstellingen.
         En beroep op garantie als gevolg van normale slijtage opgetreden tijdens de
         garantieperiode is nadrukkelijk uitgesloten. Geen garantie wordt gegeven op
         gebruiksgoederen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot inktpatronen en toners van
         printers), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegezegd door verkoper.
9.6    De garantie vervalt indien een door de leverancier aangebracht serienummer is
         verwijderd of niet meer leesbaar is als gevolg van beschadiging.
9.7    Verkoper wijst nadrukkelijk zijn verantwoordelijkheid af voor schade als
         gevolg van verlies van data opgeslagen op media zoals harddisks, floppy’s e.d.
         Verkoper is slechts verantwoordelijk voor vervanging cq. reparatie van of
         vergoeding voor de desbetreffende producten en voorzover deze
         garantiebepalingen van toepassing zijn. Koper dient zelf veiligheidsmaatregelen te
         nemen ter bescherming van data die zich in of bij de apparatuur bevindt.
         Verkoper zal nimmer verantwoordelijk zijn voor enig verlies van data.
9.8    Een beroep op garantie kan slechts gehonoreerd worden indien koper gebruik
         maakt van de op dat moment geldende procedure van verkoper.

10.    Aansprakelijkheid
10.1  Indien verkoper aansprakelijk wordt gesteld voor de schade vanwege een
         ondeugdelijke levering, is hij louter aansprakelijk voor de (aantoonbare) schade
         die het directe of onmiddellijke  gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst
         door verkoper, met dien verstande dat de aansprakelijkheid voor schade is
         beperkt tot creditering van de koopsom van de producten van de desbetreffende
         levering direct na ontvangst aan het vestigingsadres van verkoper.
10.2  Aansluitend op het vorige artikel, sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid
         voor gevolg- cq. bedrijfsschade terzake tekortkomingen en/of gebreken uit.
10.3  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die aan- of door de geleverde zaken wordt
         veroorzaakt indien e.e.a. het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke
         koeling, opslag, uitstalling (etc.) van deze zaken.
10.4  De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle
         kosten, schade en interessen, welke mochten zijn ontstaan als direct gevolg of
         indirect gevolg van vorderingen door derden op ons terzake van voorvallen,
         daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

11.    Betalingscondities
11.1  Betaling dient te geschieden, zonder enige korting, à contant bij huisbezoeken,
         en bij levering van tweedehands producten dient er eerst geld overgemaakt te
         worden op het aangegeven bankrekeningnummer waarna het verzonden wordt.
11.2  Bij overeenkomst van het samenstellen van een nieuw systeem en het bestellen
         daarvan, dient een aanbetaling te geschieden van ten minste 50% van het totale
         verkoopbedrag.

12.    Toepasselijk Recht en Geschillen
12.1  Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.
12.2  Met inachtneming van artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke
         Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met
         een tussen COMPUTERHULP-APELDOORN en zijn afnemer gesloten
         overeenkomst bij uitsluiting berecht door de rechter te Zutphen, met dien verstande
         dat COMPUTERHULP-APELDOORN het recht behoud ieder geschil aanhangig te maken
         bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.  


Wij geven geen geld terug.
Bij verkoop van tweedehands systeemkasten geldt een garantietermijn van 3 maanden op de hardware, als er binnen dat termijn hardware defect raakt kunt u de systeemkast terugbrengen en wordt het onderdeel door Computerhulp-Apeldoorn vergoedt. Als hierdoor een eventuele her-installatie van windows nodig is, hoort dit niet bij de garantie.
Accu’s van tweedehands laptops vallen ook niet onder de garantie
Klachten uit software reparaties melden binnen twee dagen nadat uw het opgehaald heeft.
Als u uw reparatie na zes maanden niet afgehaald heeft, wordt uw apparaat afgevoerd i.v.m. de gemaakte kosten en zal de nota open blijven staan.

Producten webwinkel
Overige
Reparaties
Computerhulp aan huis
Tarieven
Algemene voorwaarden
Openingstijden
Privacy verklaring